Polski
English
Française
Türkçe
Русский
中国的
العربية

Zmiana dostarczanego gazu w Braunschweig

Miasto Braunschweig – podobnie jak wiele innych obszarów w Niemczech – czeka przyszłościowy projekt: zmiana dostarczanego gazu.

Istnieją dwa typy gazu ziemnego: gaz L (ang. low caloric gas – o niskiej wartości energetycznej) oraz gaz H (ang. high caloric gas –
o wysokiej wartości energetycznej). Do tej pory zaopatrywaliśmy Państwa w gaz L. Jednak jego złoża są ograniczone i w przyszłości przestaną być dostępne, dlatego wkrótce zaczniemy dostarczać gaz H.

Firma Braunschweiger Netz GmbH (BS|NETZ), jako operator sieci gazowej w Braunschweig, jest prawnie zobowiązana do zmiany typu dostarczanego gazu i dostosowania do niego urządzeń gazowych u swoich klientów.

 

Wszelkie szczegóły związane z przejściem na nowy gaz znajdą Państwo w naszej broszurze informacyjnej

Dlaczego przejście na nowy gaz jest konieczne?

Z czym się to wiąże w mojej lokalizacji?

Często zadawane pytania

BS|NETZ to skrót od Braunschweiger Netz GmbH. BS|NETZ jako następca brunszwickich zakładów komunalnych jest operatorem całej sieci gazowej w Brunszwiku.

Gaz ziemny dystrybuowany w Niemczech to zasadniczo gaz L lub gaz H. Różnią się one składem chemicznym i - co za tym idzie - wartością energetyczną. Wartość energetyczna jest zwykle podawana w formie wartości opałowej, wyrażanej w kilowatogodzinach na metr sześcienny. Litera "L" w nazwie oznacza "low" (niski), a "H" - "high" (wysoki), ponieważ wartość opałowa gazu H jest wyższa niż w przypadku gazu L. Wartość opałowa może się przy tym dodatkowo różnić w zależności od pochodzenia gazu i jego składu chemicznego.

Gaz L jest wydobywany w Holandii i Niemczech, a gaz H - na całym świecie. Obecnie Niemcy sprowadzają gaz H głównie z Norwegii i Rosji. Z różnych właściwości urządzeń technicznych wynikają także różne wymogi ich regulacji odpowiednio do jakości gazu ziemnego. Zużyta energia będzie rozliczana w kWh, aby zachować jednakową podstawę niezależnie od jakości gazu ziemnego.

Dostawy gazu L pochodziły dotychczas z krajowej produkcji w Niemczech oraz z importów z Holandii. Z uwagi na fakt, że holenderskie złoża gazu L wkrótce się wyczerpią, tamtejsi dostawcy przestali przedłużać umowy na jego dostawę. W ten sposób następuje stopniowa redukcja wielkości dostaw, które do roku 2030 mają wygasnąć całkowicie. Niemieckie wydobycie gazu L nie wypełni tej luki. Dlatego jest konieczne przejście na gaz H. Nowy gaz będzie dostępny w wystarczających ilościach przez długi czas i stanowi dużą część światowych złóż gazu ziemnego.

Przejście z gazu ziemnego L na gaz ziemny H nie ma żadnego wpływu na typową ciągłość dostaw gazu. Jednak z uwagi na różne właściwości palne, konieczne jest zmodernizowanie wszystkich urządzeń gazowych, od instalacji grzewczej po kuchenkę gazową.

Najpierw BS|NETZ musi spisać wszystkie urządzenia gazowe. Tylko w ten sposób będzie można mieć pewność, że żadne urządzenie nie zostanie pominięte. Zasadniczo każde urządzenie musi zostać zmodernizowane. Istnieją jednak nieliczne wyjątki, które zostaną wskazane podczas inwentaryzacji.

W większości przypadków zostanie wymieniona dysza w urządzeniach, po czym nastąpi regulacja palnika. Zasadniczo będzie to wyglądać następująco:

Serwisant sprawdzi, czy urządzenie jest w należytym stanie i nie ma usterek. Następnie je wyłączy i odetnie dopływ gazu. Zostaną wymienione odpowiednie dysze gazowe, aby dostosować doprowadzenie gazu do wyższej wartości opałowej. W niektórych urządzeniach będą regulowane dodatkowe elementy, a w innych - zwykle tylko doprowadzenie gazu. Następnie urządzenie zostanie zamknięte, a wszystkie części doprowadzające gaz, które serwisant otwierał, zostaną sprawdzone pod kątem szczelności. Na koniec urządzenie zostanie oznaczone jako "dostosowane".

Jeżeli posiadane urządzenie może zostać dostosowane do nowego gazu, to jego właściciel nie ponosi żadnych bezpośrednich kosztów. Koszty przeprowadzenia wywiadu, dostosowania sprzętu oraz wszystkich dodatkowych czynności są pokrywane przez operatora sieci gazowej. Zgodnie z § 19a ustawy w sprawie zaopatrzenia w energię (EnWG) koszty związane z przejściem z gazu L na gaz H są rozłożone na wszystkie sieci na terenie Niemiec. Przy tym repartycja zawarta w opłatach sieciowych za 2016 rok wynosi 0,0865 €/kWh/h/a. Dla porównania ogólnokrajowa repartycja za biogaz wynosi 0,59458 €/kWh/h/a.

Choć cena rynkowa gazu H jest wyższa niż w przypadku gazu L, to do osiągnięcia takiej samej ilości ciepła potrzeba mniejszej ilości gazu H, ponieważ ma on większą wartość energetyczną niż gaz L. Klient otrzymuje jednak rachunek za zużyte kilowatogodziny, a nie za ilość wykorzystanego gazu. Liczba kilowatogodzin i wynikające z tego koszty są więc niezmienne, niezależnie od tego, czy doprowadzany jest gaz H czy gaz L. Mniej metrów sześciennych gazu ziemnego oznacza jednak tyle samo kilowatogodzin.

W Brunszwiku zmiana będzie następować w latach 2019, 2020 i 2021. Dlatego wywiad dotyczący urządzeń gazowych ma się rozpocząć najwcześniej w połowie 2017 roku. Obszary miasta podlegające zmianie są podzielone na rejony.

W Brunszwiku zmiana będzie dotyczyć około 53 000 klientów z 70 000-80 000 urządzeń gazowych (urządzeń grzewczych, podgrzewaczy wody itp.). W całych Niemczech liczbę tę szacuje się na 4,5-5 milionów klientów (gospodarstw domowych, zakładów przemysłowych itp.), którzy korzystają z ponad 6 milionów urządzeń gazowych.

Główny proces zmiany składa się z następujących faz:

 • Faza wywiadu, rozpoczynająca się w sierpniu 2017 roku, w ramach której zostaną zarejestrowane wszystkie urządzenia gazowe
 • Faza dostosowania urządzeń, odbywająca się w latach 2019, 2020 i 2021, w ramach której wszystkie urządzenia gazowe zostaną odpowiednio zmodernizowane W którym roku przypadnie Państwa kolej, można sprawdzić w harmonogramie na naszej stronie internetowej.
 • Kontrola jakości obejmująca ok. 10 procent prac związanych z wywiadem i ok. 10 procent prac modernizacyjnych

Każdego odbiorcę poinformujemy pisemnie, kiedy zamierzamy wysłać do niego serwisanta. Ponadto istnieje możliwość zmiany proponowanego terminu wizyty. W tym celu należy zadzwonić pod nasz bezpłatny numer telefonu 0800-383 4000. W szczególnych przypadkach może się zdarzyć, że pismo nie dotrze do Państwa bezpośrednio, lecz zostanie odebrane przez właściciela lokalu, administrację, najemcę lub inną osobę. Jeśli w takiej sytuacji podadzą nam Państwo swoje dane, będziemy kontaktowali się z Państwem w sprawie urządzenia.

Serwisanci posiadają legitymację ze zdjęciem i logo BS|NETZ. Wszyscy serwisanci są ubrani w odzież roboczą BS|NETZ. W razie wątpliwości mogą Państwo zadzwonić pod nasz bezpłatny numer 0800-383 4000 i sprawdzić, czy serwisant faktycznie został wysłany przez wykonawcę modernizacji. Ponadto serwisant może Państwu podać indywidualny numer dostępowy, który znajduje się też na powiadomieniu.

Tak, §19 a ust. 3 ustawy w sprawie zaopatrzenia w energię (EnWG) stwierdza, że istnieje możliwość dochodzenia rekompensaty.

Rekompensata przysługuje wtedy, gdy stare urządzenie gazowe zostało wymienione na nowe, zgodnie z §19 a ust. 3 ustawy w sprawie zaopatrzenia w energię.

W tym celu muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • Przepisowe użytkowanie starego urządzenia
 • Montaż nowego urządzenia przez zarejestrowaną specjalistyczną firmę
 • Nowe urządzenie nie wymaga modernizacji ze względu na przejście na nowy gaz
 • Wymiana urządzenia gazowego miała miejsce przed modernizacją starego

Pokrywany jest koszt każdego urządzenia gazowego, o ile istnieje dokument potwierdzający poprawność jego użytkowania. Możliwe są następujące potwierdzenia:

 • Pisemne potwierdzenie wydane przez montera ze specjalistycznej firmy zarejestrowanej w Brunszwiku
 • Wyniki ostatniego pomiaru zanieczyszczenia powietrza dokonanego przez kominiarza

Możliwy jest zwrot kosztów zakupu tylko tych urządzeń, które już nie będą wymagały modernizacji. Są to np. nowoczesne urządzenia kondensacyjne spełniające wymogi kategorii I2N zgodnie z normą DIN EN 437. Do tej kategorii należą urządzenia ze znakiem CE i DE, które bez przestawienia lub modernizacji mogą być w dowolnym miejscu zasilane gazem ziemnym typu H, L lub LL według normy G 260, ponieważ dostosowują się same. Są to też urządzenia, które korzystają z innego nośnika energii pierwotnej.

Wypłacana jest jednorazowa rekompensata w wysokości 100 euro za każde nowe urządzenie.

Każdy odbiorca gazu z Brunszwiku może złożyć wniosek o rekompensatę w naszej firmie. W tym celu należy wpisać w formularzu wszystkie swoje dane klienta oraz dane przyłącza do sieci gazowej (miejsce montażu urządzenia i numer licznika).

Do wniosku o rekompensatę należy dołączyć następujące dokumenty:

 • Potwierdzenie poprawności montażu i użytkowania starego urządzenia oraz montażu nowego. Dokumenty muszą być wpisane w formularzu i podpisane przez montera.
 • Kopia zgłoszenia gotowości
 • Kopia faktury za nowe urządzenie 

Wniosek znajduje się tutaj na naszej stronie internetowej.

Wszystkie podpisane dokumenty należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą na następujący adres:

Braunschweiger Netz GmbH
Gasbüro
Taubenstraße
38106 Braunschweig

Rekompensata przysługuje pod warunkiem dokonania wymiany przed terminem modernizacji starego urządzenia gazowego. Nie jest możliwe uzyskanie rekompensaty, jeśli urządzenie gazowe zostało już zmodernizowane.

O dofinansowanie z banku Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) oraz innych funduszy na rzecz efektywności energetycznej można się ubiegać niezależnie od otrzymanej rekompensaty.

Jeśli mają Państwo dalsze pytania dotyczące przejścia na nowy gaz, prosimy odwiedzić nasze biuro do spraw dostaw gazu lub zadzwonić pod nasz bezpłatny numer.

Infolinia działa od poniedziałku do soboty w godzinach 7:00-20:00

Bezpłatna infolinia: 0800-383 4000

Biuro do spraw dostaw gazu
Taubenstraße 7
38106 Braunschweig
E-mail: gasbuero( at )bs-netz.de

Firma BS|NETZ wspólnie z innymi operatorami sieci przygotowała obszerny internetowy portal informacyjny. Pod adresem: www.erdgas-umstellung.de znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące przejścia na nowy gaz w Niemczech.

Erklärlöwe